Statuten

Statuten van de Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL)

No. 683 d.d. 15 augustus 2003 23723

STATUTENWIJZIGING

Heden, vijftien augustus twee duizend drie, verschenen voor mij, meester Willem Dijkstra, notaris te Vries, gemeente Tynaarlo:

1. de heer WIETSE PIETER VELTHUIJS, wonende te 5482 ZN Schijndel, Vijverweg 16, geboren te Koog aan de Zaan op negenentwintig oktober negentienhonderd vijfenveertig, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Albertje Lantinga, zich legitimerende door middel van zijn paspoort, nummer: M01709065;

2. de heer GERARDUS MARTINUS JOHANNES MARIA BOINK, wonende te 5071 NA Udenhout, Mortel 4, geboren te Tilburg op vier en twintig september negentienhonderd één en vijftig, onder het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd met mevrouw Wilhelmina Antoinette Maria Janssens, zich legitimerende door middel van zijn paspoort, nummer: NE5805083;

volgens hun verklaring ten deze handelend in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk penningmeester van de na te noemen vereniging en als zodanig deze vereniging overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende.

De comparanten, in genoemde hoedanigheid, in aanmerking nemende:

- dat op één oktober negentienhonderd twee en tachtig werd opgericht de vereniging genaamd "Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten" te Leersum;

- dat in de op zeven juni tweeduizend en drie gehouden algemene ledenvergadering van de vereniging werd besloten tot wijziging van de statuten, van welk besluit blijkt uit aan deze akte gehechte uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering.Vervolgens verklaarden de comparanten, ter uitvoering van gemeld besluit, de statuten te wijzigen, in die zin dat deze voortaan zullen luiden als volgt:

NAAM, ZETEL, DUUR

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL) en is gevestigd te Leersum, in de gemeente Leersum. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL.

Artikel 2.

De vereniging stelt zich ten doel:

Het in stand houden en zo zuiver mogelijk fokken van de oorspronkelijke Nederlandse Landgeit, volgens de normen van de standaard-omschrijving zoals die is vastgelegd in het Fok- en Stamboek-reglement.

MIDDELEN

Artikel 3.

De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

a. Het geven van richtlijnen voor de fokkerij, resulterend in een Fok- en Stamboekreglement.

b. Het bijhouden van de Stamboekadministratie.

c. Het zorgdragen voor het selecteren van fokdieren.

d. Het uitgeven van informatie betreffende de fokkerij en betreffende de Nederlandse Landgeit in het algemeen.

e. Het zorgdragen voor het organiseren van keuringen.

f. Het verstevigen en onderhouden van de band tussen de leden, ereleden en donateurs.

g. Alle andere wettige middelen, die aan het doel van de vereniging dienstig kunnen zijn.

LEDEN.

Artikel 4.

1. De vereniging bestaat uit:

a. Gewone leden;

b. Jeugdleden;

c. Adviseurs;

d. Donateurs;

e. Ereleden.

2. Gewone leden kunnen zijn:

a. natuurlijke rechtspersonen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt,

b. rechtspersonen die als lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

Gewone leden zijn tevens lid van de provinciale / regionale fokkersclub, voorzover die aanwezig is.

3. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en als lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5. Jeugdleden zijn tevens lid van de provinciale / regionale fokkersclub, voorzover die aanwezig is.

4. Adviseurs zijn personen die daartoe op grond van en op wijze als bepaald in het huishoudelijk reglement zijn benoemd.

5. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering jaarlijks vast te stellen minimum bijdrage.

6. Ereleden zijn personen, die daartoe op grond van en op de wijze als bepaald in het huishoudelijk reglement zijn benoemd. Zij zijn vrij van de verplichting tot betaling van contributie.

7. De gewone en de jeugdleden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen. De wijze van inning van contributies en donaties worden door het bestuur geregeld.

LIDMAATSCHAP.

Artikel 5.

1. Lid wordt men door schriftelijke kennisgeving of op uitnodiging van het bestuur.

2. De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, adres, geboortedatum en voor minderjarigen een blijk van toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.

3. Het bestuur beslist in de eerste op de aanmelding volgende vergadering; bij weigering staat de betrokkenen binnen dertig dagen beroep open op de algemene vergadering, welke hierover in de eerstvolgende vergadering zal beslissen. Hangende het beroep is belanghebbende geen lid.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. De dood van het lid;

b. Schriftelijke opzegging van het lid bij het bestuur, uiterlijk twee maanden voor het einde van het boekjaar gedaan.

Indien de opzegging in de loop van het boekjaar geschiedt, blijft de verplichting tot betaling van de contributie bestaan voor de nog resterende periode van het boekjaar;

c. Opzegging namens de vereniging.

Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d. Ontzetting.

Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

2. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkenen binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is geschorst.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 7.

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt jaarlijks op een algemene ledenvergadering vóór één december verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. Ook maakt het middels een jaarplan-beleid voor het komende jaar duidelijk welke zaken en ontwikkelingen aangepakt zullen worden.

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

LEDENVERGADERING.

Artikel 8.

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks vóór één december wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komt onder meer aan de orde:

a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 7 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. Benoeming van de in artikel 7 genoemde commissie voor het volgend verenigingsjaar;

c. Voorzien in eventuele vacatures.

3. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden, indien het bestuur zulks nodig oordeelt of indien tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een twintigste gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, in een met redenen omkleed schrijven een daartoe strekkend verzoek bij het bestuur hebben ingediend. In het laatste geval moet binnen drie weken na het ontvangen van het verzoek een oproep tot deze vergadering door het bestuur aan de leden worden verzonden. Blijft het bestuur in gebreke aan genoemd verzoek te voldoen, dan hebben bedoelde leden het recht zelf een buitengewone vergadering uit te schrijven mits tijdig en behoorlijk geconvoceerd. De verzoekers kunnen als dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen. In oproepen tot een buitengewone ledenvergadering dient de reden daarvan te worden vermeld.

4. Oproepen tot een algemene vergadering dienen te worden verzonden aan alle leden niet eerder dan vier weken en niet later dan een week voor de vergadering.

STEMRECHT.

Artikel 9.

1. Alle ter vergadering aanwezige gewone, ereleden en jeugdleden zijn stemgerechtigd.

2. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

3. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

BESTUUR.

Artikel 10.

1. Het bestuur wordt gevormd door:

- Voorzitter

- Secretaris

- Penningmeester

- Vertegenwoordiger fokkersclubs regio Noord-Nederland

- Vertegenwoordiger fokkersclubs regio Midden-Nederland

- Vertegenwoordiger fokkersclubs regio Zuid-Nederland

- Vertegenwoordiger fokkersclubs regio West-Nederland

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. Kandidaatstelling vindt schriftelijk plaats ondersteund door vijf handtekeningen van verenigingsleden. Kandidaatstelling kan eveneens plaats vinden op voordracht van het bestuur.

3. De regio-vertegenwoordigers worden door de algemene ledenvergadering gekozen op voordracht vanuit dienaangaande regio's.

4. Gewone leden / natuurlijke personen komen voor verkiezing in aanmerking.

5. Bestuursleden kunnen worden geschorst en ontslagen door een met twee/derde meerderheid der aanwezige leden op de algemene ledenvergadering genomen besluit.

6. Twee bestuursleden tezamen hebben het recht om een naar hun oordeel binnen het bestuur bestaand conflict aan de algemene ledenvergadering ter beslissing voor te leggen.

7. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden zulks nodig achten.

8. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij sturen de commissies aan die een rol spelen op beleidsmatig-, adviserend- en ondersteunend niveau. Door elk één of meer portefeuilles te beheren zien ze toe op een goede en tijdige uitvoer van taken.

9. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.

10. Het bestuur kan aan de penningmeester de bevoegdheid verlenen tot het verrichten van uitgaven tot een, nader door de algemene ledenvergadering aan te geven maximum; namens de vereniging betalingen te doen en bedragen te innen en in ontvangst te nemen.

11. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

12. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot de benoeming, zittingsduur van de bestuursleden en de werkwijze van het bestuur.

COMMISIES.

Artikel 11.

a. Het bestuur laat zich bij het uitoefenen van haar taak bijstaan door commissies die een rol spelen op beleidsmatig- adviserend- en ondersteunend niveau. In deze commissies kunnen ook niet-leden, die daartoe zijn uitgenodigd, zitting hebben. De commissies worden aangestuurd door het bestuur.

Voorts wordt, telkens wanneer een bepaald onderwerp daartoe aanleiding geeft, of wanneer de ledenvergadering dit verzoekt een commissie voor dit onderwerp ingesteld.

b. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere voorschriften worden gegeven m.b.t. de instelling en werkwijze van commissies.

GELDMIDDELEN.

Artikel 12.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. Contributies van gewone- en jeugdleden;

b. Bijdragen van donateurs;

c. Subsidies;

d. Giften / erfstellingen en legaten;

e. Eventuele toevallige baten.

Erfenissen kunnen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Artikel 13.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen in een daartoe schriftelijk aangekondigde algemene ledenvergadering wanneer tenminste twee/derde aanwezige stemgerechtigde leden zich hiervoor verklaart.

2. De oproep daartoe dient bovendien een afschrift van het voorstel tot wijziging te bevatten.

3. De wijziging treedt in werking, zodra deze bij notariële akte is vastgesteld. Tot het doen verlijden van zodanige akte, is ieder lid van het dagelijks bestuur afzonderlijk bevoegd.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING.

Artikel 14.

1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een daartoe strekkende schriftelijk uitgeschreven algemene ledenvergadering waarin tenminste twee/derde der leden aanwezig is met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.

2. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal na verloop van een periode van twee weken, doch uiterlijk binnen een maand een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarin bindende besluiten met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen kunnen worden genomen.

3. Bij besluit tot ontbinding der vereniging worden vereffenaars van het vermogen der vereniging benoemd door de algemene ledenvergadering, die tevens de bestemming van het batig saldo van deze vereffening aangeeft.

REGLEMENTEN.

Artikel 15.

Door de algemene ledenvergadering kunnen op gelijke wijze als is bepaald voor statutenwijziging reglementen worden vastgesteld of gewijzigd. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten of de wet. Het reglement of een wijziging daarvan treedt in werking terstond na vaststelling door de algemene ledenvergadering.

SLOTBEPALING.

Artikel 16.

In alle gevallen waarin de statuten , de wet of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur onder verantwoording aan de eerstvolgende ledenvergadering.

WAARVAN AKTE is verleden te Vries op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.