De Nederlandse Landgeit

De Nederlandse Landgeit bepaalde eeuwenlang het gezicht van de geitenstapel in ons land. Het ras is goed aangepast aan ons klimaat. Door kruising met meer productieve buitenlandse rassen heeft de Nederlandse Landgeit op het punt van uitsterven gestaan. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw waren er nog maar enkele exemplaren overgebleven. Vanaf die tijd heeft een groeiende groep enthousiaste fokkers het ras voor uitsterven behoed. Er zijn nu ongeveer 2000 geiten en 200 bokken ingeschreven in het stamboek van de Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL).

geiten verhuizenDe Nederlandse Landgeit is een stevig gebouwde geit. Zowel de bokken als de geiten zijn gehoornd. Zij zijn overwegend bont, dus wit met vlekken in de kleuren zwart, grijs, bruin, beige of een menging daarvan.
De Nederlandse Landgeit is een sterk ras dat goed is aangepast aan de omstandigheden in ons land. Zij stelt geen hoge eisen en is tevreden met de normale basisverzorging qua huisvesting en voeding.

Geschiedenis van de Landgeit
De Nederlandse Landgeit is het enige oorspronkelijke Nederlandse geitenras en is veelvuldig te zien op schilderijen uit de periode 1200-1900. Zij gold als ‘de koe van de arbeider’. Daarbij
waren de jonge geitjes vaak belangrijke speelkameraadjes. Bij “historie” vindt u alles over de geschiedenis van de Nederlandse Landgeit.

Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeit (LFNL)
De Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL) is opgericht in 1982.
Het hoofddoel van de club is het bewaren van het oude nog vitale ras van de Nederlandse Landgeit. Dit doel probeert ze te bereiken door: het contact tussen fokkers en andere geïnteresseerden te bevorderen, keuringen te organiseren, een stamboek bij te houden en fokadviezen te geven en door de uitgave van een clubblad vier keer per jaar. Lees hier meer over de LFNL en haar doelstellingen (artikel René)

Regionale fokkersclubs
De LFNL is het overkoepelende orgaan van een aantal regionale fokkersclubs:
Groningen, Friesland, Drenthe, Midden-Nederland, Noord-Holland en Zuid-Nederland.
Bij de regionale afdelingen (menu links-onder) kunt u meer lezen over wat zij voor hun leden organiseren.

Wilt u meer weten over hoe u geiten kan houden, wat er voor nodig is en hoe ze verzorgt moeten worden? Bij “verzorging” kunt u hier alles over te weten komen.

Ieder jaar worden in 9 plaatsen in Nederland landgeitenkeuringen gehouden. Gezellige dagen waar fokkers elkaar ontmoeten en waar alle gelegenheid is om eens kennis te maken met de Nederlandse Landgeit. Iedereen is welkom om een keuring te bezoeken. In de agenda kunt vinden waar in uw buurt een keuring wordt gehouden. Het is ook dè plaats bij uitstek om uw eerste geiten te kopen: er zijn genoeg fokkers en ook keurmeesters die u willen adviseren.
Ook op de vraag en aanbodpagina van deze website kunt u geiten kopen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? U kunt altijd contact opnemen met een bestuurslid bij u in de buurt of met een van de landelijke bestuursleden. Zij zijn allen enthousiaste geitenhouders en willen u graag van alle informatie voorzien.

Mooie foto's

image 2018 11 20image 2018 11 20 1image 2018 11 20 2

Uitnodiging

Het bestuur van LFNL nodigt haar leden bij deze graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op


Zaterdag 17 november 2018
                                    Boerderijmuseum “De Bovenstreek”, Bovenstraatweg 10-1,                          8096PE Oldebroek
                

Aanvang: 13.30 uur

Agenda ALV:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Agenda
4. Vaststellen notulen ALV 18-11-2017(zie concept notulen DNL dec 2017,p.10ev)
5. RVO, stamboekerkenning en fokprogramma. Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018.
6. DNL, verandering van drukker en uitvoering
7. Nabespreking keuringen 2018
8. Vaststelling lijst erkende keurmeesters 2019
9. Jaarletter lammeren 2019: voorstel: letter T
10. Financieel overzicht 2017 penningmeester. Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018
      - Verslag kascommissie
      - Benoeming nieuwe kascommissie
11. Begroting 2019. Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018
12. Beleidsplan 2018-2028. Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018
13. Jaarverslagen 2018 en jaarplannen 2019 commissies.Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018
      Taakvelden:
      - Fokbeleid Stamboekbeheer (stamboekadministratie, keuringsorganisatie,                                        keurmeesterstercorps)
      - Pr & communicatie
      - Onderzoek (bestuurszaken, regelgeving)
14. Bestuurswisseling:
      - Secretaris, René Koch (herkiesbaar)
      - Regiovertegenwoordiger West, Robert Jan Prins (herkiesbaar)
15. Rondvraag
16. Sluiting (16.00 uur)

 

Ad agendapunt 14: Voor René Koch eindigt de eerste bestuurstermijn als secretaris. René stelt zich herkiesbaar. Voordracht van tegenkandidaten moet voor aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Kandidaatstelling vindt schriftelijk plaats, ondersteunend door vijf handtekeningen en leden van de vereniging.