Uitnodiging

Het bestuur van LFNL nodigt haar leden bij deze graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op


Zaterdag 17 november 2018
                                    Boerderijmuseum “De Bovenstreek”, Bovenstraatweg 10-1,                          8096PE Oldebroek
                

Aanvang: 13.30 uur

Agenda ALV:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Agenda
4. Vaststellen notulen ALV 18-11-2017(zie concept notulen DNL dec 2017,p.10ev)
5. RVO, stamboekerkenning en fokprogramma. Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018.
6. DNL, verandering van drukker en uitvoering
7. Nabespreking keuringen 2018
8. Vaststelling lijst erkende keurmeesters 2019
9. Jaarletter lammeren 2019: voorstel: letter T
10. Financieel overzicht 2017 penningmeester. Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018
      - Verslag kascommissie
      - Benoeming nieuwe kascommissie
11. Begroting 2019. Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018
12. Beleidsplan 2018-2028. Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018
13. Jaarverslagen 2018 en jaarplannen 2019 commissies.Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018
      Taakvelden:
      - Fokbeleid Stamboekbeheer (stamboekadministratie, keuringsorganisatie,                                        keurmeesterstercorps)
      - Pr & communicatie
      - Onderzoek (bestuurszaken, regelgeving)
14. Bestuurswisseling:
      - Secretaris, René Koch (herkiesbaar)
      - Regiovertegenwoordiger West, Robert Jan Prins (herkiesbaar)
15. Rondvraag
16. Sluiting (16.00 uur)

 

Ad agendapunt 14: Voor René Koch eindigt de eerste bestuurstermijn als secretaris. René stelt zich herkiesbaar. Voordracht van tegenkandidaten moet voor aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Kandidaatstelling vindt schriftelijk plaats, ondersteunend door vijf handtekeningen en leden van de vereniging.