Ledenvergadering op Zaterdag 16 november 2019

Het bestuur van LFNL nodigt haar leden bij deze graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op

Zaterdag 16 november 2019

Te Drempt, Garvo Diervoeders BV, Molenweg 38, 6996 DN

Aanvang: 13.30 uur

 

Agenda ALV:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Agenda
 4. Vaststellen notulen ALV 17-11-2018 (zie concept notulen DNL dec 2017, p.5 ev)
 5. Vaststelling lijst erkende keurmeesters 2020
 6. Jaarletter lammeren 2020: voorstel: letter U t/m Z
 7. Financieel overzicht 2018 penningmeester. Zie deze DNL
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 1. Begroting 2020. Zie deze DNL.
 2. Stand van zake Beleidsplan 2018-2028.
 3. Jaarverslagen 2019 en jaarplannen 2020 commissies. Zie deze DNL.

Taakvelden:

 • Fokbeleid
 • Stamboekbeheer (stamboekadministratie, keuringsorganisatie, keurmeestercorps)
 • Pr & communicatie
 • Onderzoek (bestuurszaken, regelgeving),
 1. Bestuurswisseling:
 • Voorzitter, Jaap Mekel,aftredend
 • Regiovertegenwoordiger Midden, Ben Wouters (niet herkiesbaar)
 • Penningmeester, Wilna Boink (niet herkiesbaar)
 1. Rondvraag
 2. Sluiting (16.00 uur)

Ad agendapunt 11: Jaap Mekel heeft te kennen gegeven om zijn voorzitterschap te willen beëindigen. Het bestuur draagt aan de ALV Albert vd Streek als kandidaat voor het voorzitterschap.

Wilna treedt af na drie bestuurstermijnen van 3 jaar. Wilna is niet herkiesbaar.

Het bestuur draagt aan de ALV Miriam v.d. Laan als kandidaat voor penningmeesterschap.

Voordracht van tegenkandidaten moet voor aanvang van de vergadering bij de

secretaris worden ingediend. Kandidaatstelling vindt schriftelijk plaats, ondersteunend door vijf

handtekeningen en leden van de vereniging. ( Wijze van kandidaatstelling/voordracht bestuursleden: zie Statuten (art 10) en Huishoudelijk reglement (art 9).

Nieuwe regiovertegenwoordiger voor Midden wordt Piet Enserink.