Annuleren activiteiten

Annuleren activiteiten

In deze absurde lente, waarin nieuw leven de grond uit brult, lammeren worden geboren en tegelijkertijd de maatschappij lijkt stil te vallen worden we opgeroepen onze sociale contacten tot een minimum te beperken. Bijeenkomsten worden tot 1 juni door de overheid verboden.

In navolging hiervan worden alle geplande activiteiten als stallentochten, vergaderingen e.d. die zijn gepubliceerd op deze website of in “De Nederlandse Landgeit” tot 1 juni geannuleerd. Een rigoureuze maatregel, maar zeker nodig als we weten dat er ook onder onze leden al Corona-besmettingen zijn geconstateerd.

We willen er op dit moment nog niet op vooruitlopen wat deze crisis in kan houden voor de rest van dit seizoen met betrekking tot keuringen e.d. Het bestuur zal als daar aanleiding voor is rond 1 juni met mededelingen hieromtrent komen. Die zullen in de DNL van juni worden gepubliceerd.

Ik wens ieder veel sterkte in deze onzekere tijd. Probeer te genieten van al het moois wat er deze lente desondanks te bieden heeft!

Hartelijke groet, mede namens het dagelijks bestuur,

Albert van de Streek, voorzitter LFNL

 

kerstverhaal in De Rijp

Op zaterdagavond 21 december om 20.00 uur zal BNer Marijke Helwegen een eigen kerstverhaal voordragen in de Grote Kerk in De Rijp. Ze zal zich omringen met een paar dieren waaronder een landgeitbok van Eric Smit.
Een leuk event waarvoor kaarten te verkrijgen zijn via de Rijper IJsclub.

DeRijp

Ledenvergadering op Zaterdag 16 november 2019

Het bestuur van LFNL nodigt haar leden bij deze graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op

Zaterdag 16 november 2019

Te Drempt, Garvo Diervoeders BV, Molenweg 38, 6996 DN

Aanvang: 13.30 uur

 

Agenda ALV:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Agenda
 4. Vaststellen notulen ALV 17-11-2018 (zie concept notulen DNL dec 2017, p.5 ev)
 5. Vaststelling lijst erkende keurmeesters 2020
 6. Jaarletter lammeren 2020: voorstel: letter U t/m Z
 7. Financieel overzicht 2018 penningmeester. Zie deze DNL
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 1. Begroting 2020. Zie deze DNL.
 2. Stand van zake Beleidsplan 2018-2028.
 3. Jaarverslagen 2019 en jaarplannen 2020 commissies. Zie deze DNL.

Taakvelden:

 • Fokbeleid
 • Stamboekbeheer (stamboekadministratie, keuringsorganisatie, keurmeestercorps)
 • Pr & communicatie
 • Onderzoek (bestuurszaken, regelgeving),
 1. Bestuurswisseling:
 • Voorzitter, Jaap Mekel,aftredend
 • Regiovertegenwoordiger Midden, Ben Wouters (niet herkiesbaar)
 • Penningmeester, Wilna Boink (niet herkiesbaar)
 1. Rondvraag
 2. Sluiting (16.00 uur)

Ad agendapunt 11: Jaap Mekel heeft te kennen gegeven om zijn voorzitterschap te willen beëindigen. Het bestuur draagt aan de ALV Albert vd Streek als kandidaat voor het voorzitterschap.

Wilna treedt af na drie bestuurstermijnen van 3 jaar. Wilna is niet herkiesbaar.

Het bestuur draagt aan de ALV Miriam v.d. Laan als kandidaat voor penningmeesterschap.

Voordracht van tegenkandidaten moet voor aanvang van de vergadering bij de

secretaris worden ingediend. Kandidaatstelling vindt schriftelijk plaats, ondersteunend door vijf

handtekeningen en leden van de vereniging. ( Wijze van kandidaatstelling/voordracht bestuursleden: zie Statuten (art 10) en Huishoudelijk reglement (art 9).

Nieuwe regiovertegenwoordiger voor Midden wordt Piet Enserink.