Ledenvergadering op Zaterdag 16 november 2019

Het bestuur van LFNL nodigt haar leden bij deze graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op

Zaterdag 16 november 2019

Te Drempt, Garvo Diervoeders BV, Molenweg 38, 6996 DN

Aanvang: 13.30 uur

 

Agenda ALV:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Agenda
 4. Vaststellen notulen ALV 17-11-2018 (zie concept notulen DNL dec 2017, p.5 ev)
 5. Vaststelling lijst erkende keurmeesters 2020
 6. Jaarletter lammeren 2020: voorstel: letter U t/m Z
 7. Financieel overzicht 2018 penningmeester. Zie deze DNL
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 1. Begroting 2020. Zie deze DNL.
 2. Stand van zake Beleidsplan 2018-2028.
 3. Jaarverslagen 2019 en jaarplannen 2020 commissies. Zie deze DNL.

Taakvelden:

 • Fokbeleid
 • Stamboekbeheer (stamboekadministratie, keuringsorganisatie, keurmeestercorps)
 • Pr & communicatie
 • Onderzoek (bestuurszaken, regelgeving),
 1. Bestuurswisseling:
 • Voorzitter, Jaap Mekel,aftredend
 • Regiovertegenwoordiger Midden, Ben Wouters (niet herkiesbaar)
 • Penningmeester, Wilna Boink (niet herkiesbaar)
 1. Rondvraag
 2. Sluiting (16.00 uur)

Ad agendapunt 11: Jaap Mekel heeft te kennen gegeven om zijn voorzitterschap te willen beëindigen. Het bestuur draagt aan de ALV Albert vd Streek als kandidaat voor het voorzitterschap.

Wilna treedt af na drie bestuurstermijnen van 3 jaar. Wilna is niet herkiesbaar.

Het bestuur draagt aan de ALV Miriam v.d. Laan als kandidaat voor penningmeesterschap.

Voordracht van tegenkandidaten moet voor aanvang van de vergadering bij de

secretaris worden ingediend. Kandidaatstelling vindt schriftelijk plaats, ondersteunend door vijf

handtekeningen en leden van de vereniging. ( Wijze van kandidaatstelling/voordracht bestuursleden: zie Statuten (art 10) en Huishoudelijk reglement (art 9).

Nieuwe regiovertegenwoordiger voor Midden wordt Piet Enserink.

 

 

 

Uitnodiging

Het bestuur van LFNL nodigt haar leden bij deze graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op


Zaterdag 17 november 2018
                                    Boerderijmuseum “De Bovenstreek”, Bovenstraatweg 10-1,                          8096PE Oldebroek
                

Aanvang: 13.30 uur

Agenda ALV:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Agenda
4. Vaststellen notulen ALV 18-11-2017(zie concept notulen DNL dec 2017,p.10ev)
5. RVO, stamboekerkenning en fokprogramma. Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018.
6. DNL, verandering van drukker en uitvoering
7. Nabespreking keuringen 2018
8. Vaststelling lijst erkende keurmeesters 2019
9. Jaarletter lammeren 2019: voorstel: letter T
10. Financieel overzicht 2017 penningmeester. Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018
      - Verslag kascommissie
      - Benoeming nieuwe kascommissie
11. Begroting 2019. Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018
12. Beleidsplan 2018-2028. Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018
13. Jaarverslagen 2018 en jaarplannen 2019 commissies.Zie DNL nr.3 Sept.-Okt. 2018
      Taakvelden:
      - Fokbeleid Stamboekbeheer (stamboekadministratie, keuringsorganisatie,                                        keurmeesterstercorps)
      - Pr & communicatie
      - Onderzoek (bestuurszaken, regelgeving)
14. Bestuurswisseling:
      - Secretaris, René Koch (herkiesbaar)
      - Regiovertegenwoordiger West, Robert Jan Prins (herkiesbaar)
15. Rondvraag
16. Sluiting (16.00 uur)

 

Ad agendapunt 14: Voor René Koch eindigt de eerste bestuurstermijn als secretaris. René stelt zich herkiesbaar. Voordracht van tegenkandidaten moet voor aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Kandidaatstelling vindt schriftelijk plaats, ondersteunend door vijf handtekeningen en leden van de vereniging.

Geitenevent Zwolle 2018

Onder het toeziend oog van onze keurmeesters werden de virusvrije dieren van Monique Weiden en Erwin de With in een demokeuring gekeurd.

geiten event keurmeesters verkleint

De bemanning voor PR stand is op tijd aanwezig en maakt zich op voor de dag!

geiten event stand verkleint